ชีวิตและผลงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และนานาทัศน์ของนักวิชาการ

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรก๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒
ISBN974-575-447-1
เลขหมู่BQ978.P7 ช5832542
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง