จาก เสถียรพงษ์ วรรณปกษ์ ถึง พระเทพเวที และ พุทธทาสภิกขุ

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๓๒
ISBN974-8357-71-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง