หนังสือสวดมนต์ (ฉบับชาวบ้าน)

คำว่า "ชาวบ้าน" หมายถึงคนอยู่บ้าน คือคฤหัสถ์...

การสวดมนต์นั้น ถ้าจะให้ได้ผลเต็มความหมายจริง ก็เป็นการสาธยาย โดยมีมนสิการ คือมีสตินึกทันตามทันอยู่กับถ้อยคำตามวาจาที่สาธยาย ในใจก็มนสิการคือใส่ใจพิจารณามองเห็นความหมาย ให้ได้ปัญญารู้เข้าใจธรรม แล้วซาบซึ้งใจได้ปีติไปได้วย

ถ้าไม่ได้มนสิการ แต่สาธยายไป โดยมีสติกำกับใจอยู่กับการสวดคำสวดที่รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องพระรัตนตรัย ว่าด้วยสิ่งที่ดีงามประเสริฐ แถมมีบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศล ในขณะที่ปากสวดไป ใจก็สงบปลาบปลื้มเอิบอิ่มยินดีมีปีติปราโมทย์ตลอดเวลาที่สวดอยู่นั้น แม้จะขาดผลทางปัญญา แต่ก็ได้ผลดีงามทางจิตใจ ช่วยเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเป็นสมาธิ

อสชฺฌายมลา มนฺตา.
มนต์ทั้งหาย มีการไม่สาธยาย เป็นมลทิน

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๖๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง