ธรรมนูญชีวิต[Dhammanun Jivit] Eine Verfassung fürs Leben

Somdet Phra Buddhaghosacarya (P. A. Payutto) ist
Mitglied des Altestenrats des thailandischen Monchs-
ordens. Er ist einer der bedeutendsten buddhistischen.
Gelehrten unserer Zeit. Sein Engagement fur ethi-
sche Standards in der Wissenschaft und fur
Friedenserziehung hat ihm renommierte inter-
nationale Auszeichnungen eingebracht.
Dieses Buch ist sein Beitrag zur Ofientierung
und Besinnung auf universal gultige mensch
liche Werte, die heute so notwendig sind fur
den weiteren Weg der Menschheit.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจาร (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่านดำรง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ท่านเป็น
ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักคิด นักเขียนผลงานทาง
พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ ผลงานของท่านที่เป็นที่รูจัก เช่น
พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้วยผลงานของท่าน ทำให้ท่านได้รับรางวัล
และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากหลายสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นคนไทยคนแรก
ที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจาก ยูเนสโก
หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานของท่านในการปฐมนิเทศ และสะท้อน ให้เห็นถึง
คุณค่าของสากลมนุษย์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเส้นทางต่อไปในอนาคต
ของมนุษย์ชาติ

พิมพ์ครั้งแรก ๒๐๒๒
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN978-3-9 824 580-0-7
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง