ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒๒ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ยืนบนฐานของตัวให้มั้น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า

ความยาว ๐:๓๗:๐๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานมูลนิธิสาโรช บัวศรี และคณาจารย์ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนวันเกิด เกิดให้เป็น
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง