ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ

ความยาว ๐:๕๒:๓๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
เรื่องที่ควรฟังก่อนบริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง