ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

ความยาว ๑:๒๓:๔๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก
เรื่องที่ต่อเนื่องตอบเรื่อง สมานฉันท์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง