ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใครๆ จึงพากันยอมรับเป็นหลัก

ความยาว ๐:๒๙:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนพุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๒)
เรื่องที่ต่อเนื่อง๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง