ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด ผ่านชีวิตท่านพุทธทาส

ความยาว ๐:๕๗:๓๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อน๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส
เรื่องที่ต่อเนื่องคนไทยชอบพูดกันว่าปฏิบัติ ทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่า สิกขา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง