ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล

ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล

ความยาว ๐:๕๓:๓๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ข้อมูลพัฒนาการปัจจุบันได้ทำการรวบรวมอยู่ในชุด "ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐"
เรื่องที่ต่อเนื่องอย่ามัวสับสนจริยธรรมสากล อยู่ที่เป็นความจริง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง