จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนโพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
เรื่องที่ต่อเนื่องขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง