เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าก็จะมองเห็น

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนเลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง