ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด หลักชาวพุทธ

เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าจึงจะมองเห็น

ความยาว ๐:๓๓:๒๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
เรื่องที่ต่อเนื่องเพลง หลักชาวพุทธ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง