ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๒ - พัฒนาเศรษฐกิจไป อย่าลืมใช้เศรษฐกิจพัฒนาคน
เรื่องที่ต่อเนื่องปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง