สังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๒

ภาษาไทย
อยู่ในชุดสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ (พระใหม่) ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง