ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง

การดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์

ความยาว ๐:๔๖:๒๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง