แฟ้มภาพ

บิณฑจาริกวัตร (Going for alms)
ปัพพัชชา (Ordination)
ปัพพัชชาเปกขะ (Ordination)
ผ้าขาว (Nurtured by Dhamma)
พุทธบุตร (Nurtured by Dhamma)
บวช เรียน (Studying in monkhood)
สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น (Teaching by being a role model)
พระ  อาจารย์  กับ  ลูก  ศิษย์ (Teacher and students)
พระ ธรรม (Cultivating oneself)
สัทธาสัมปทา (Homage to the Triple Gems)
อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทโธ.... (Homage to the Triple Gems)
สวากขาโต ภควตาธัมโม .... (Homage to the Triple Gems)
กตัญญุตา (Showing gratitude)
ตักบาตรเทโวโรหณะ (Food offerings after the Lent)
พระ ครู สอน ธรรม (Delivering Dhamma)
สมาธิ .. เด็กๆ (Practicing meditation)
สอนธรรม สอนทำ (Dhamma through activities)
ถ้าจำไม่หมด จดดีกว่าจำ (Studying and note taking)
หลวงพี่ครับ.. อีกไกลมั้ย..     นิพพานเนี่ย (Walking meditation)
กิจกรรม วันเด็ก โดยผู้ใหญ่ ใจดี (Children’s Day activities)
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา วันเด็ก (Scholarship on Children’s Day)
เกมหกทิศมิตรภาพ
กลเกมการเมือง
เกมสงครามวัวชน สังคมโคบาล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง