ถ้าจะนิมนต์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไปบรรยายนอกสถานที่ ต้องทำอย่างไร?

เนื่องจากอาการอาพาธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านเจ้าประคุณฯ จึงไม่ได้รับกิจนิมนต์ทั้งในและนอกวัดมาเป็นระยะเวลา กว่าสิบปีแล้ว แม้แต่กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่วัด เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งท่านเจ้าคุณฯ ประสงค์ที่จะได้พบและแสดงธรรมเทศนาแก่ญาติโยมก็ไม่อาจทำได้สม่ำเสมอ เพราะหลังจากท่านเจ้าคุณฯ ใช้เสียงมาก โดยเฉพาะการสนทนาถามตอบ จะมีอาการเหนื่อยและไออย่างรุนแรงและเป็นเช่นนั้นต่อเนื่องไปอีกหลายวัน จึงต้องขออภัยแก่ญาติโยมผู้มีศรัทธาทุกท่าน และขอโอกาสญาติโยมได้ถวายเวลาให้แก่ท่านเจ้าคุณฯ เพื่อจะได้พักรักษาตัวและทำงานหนังสือหรืองานวิชาการเท่าที่สภาพร่างกายจะอำนวย เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง