ข้อมูลปัจจุบัน... ที่วัดมีอะไรมากเพียงพอแล้วบ้าง?

ข้อมูลเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเภทเครื่องสังฆภัณฑ์

พระพุทธรูป, ผ้าไตรจีวร, ผ้าอาบน้ำฝน, บาตร, ตาลปัตร, อาสนะ, ย่าม กระเป๋า ถุง, เครื่องบูชาต่างๆ เช่น เชิงเทียน โพธิ์เงินโพธิ์ทอง

ประเภทอาหาร

ใบชาจีน, น้ำขวดพลาสติก, น้ำถ้วยพลาสติก 

ประเภทของใช้

ปิ่นโต, กระติกน้ำ, กระโถน, สบู่ก้อน, น้ำยาล้างจาน, กระดาษชำระแบบม้วนพัดลม

(รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ สิ่งของที่มีมาก จนอาจเกิดปัญหายากลำบากในการจัดเก็บ และการแบ่งปันไปสู่วัดอื่นๆ)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง