กติกาสงฆ์วัดญาณเวศกวัน

พระสงฆ์แห่งวัดญาณเวศกวันได้ประชุม และพร้อมใจกันประมวลข้อปฏิบัติ ทั้งที่ได้ประพฤติกันสืบมา และซึ่งเห็นสมควร วางลงเป็นกติกา สำหรับพระภิกษุสามเณร แล้วได้นำเสนอขอความเห็นชอบ ดังนี้

๑. พร้อมเพรียงกันทำกิจประจำ ตรงเวลา ดังนี้
    ทำวัตรเช้า ๕.๐๐ น.
    ทำวัตรค่ำ ๑๘.๓๐ น.
    ฉันเช้า ๗.๓๐ น.
    ฉันเพล ๑๐.๔๕ น.
๒. ฉันรวมกันที่หอฉันเท่านั้น ไม่นำอาหารมาฉันที่กุฏิ เว้นแต่อาพาธหรือมีเหตุจำเป็น
๓. พระใหม่เข้าเรียนในชั้นวันละ ๒ คาบ คือ
    เช้า ๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.
    บ่าย ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
    และฝึกจิตตภาวนาอีก ๑ คาบ คือ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๔. ไม่สูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด ไม่ว่าชนิดใดๆ
๕. ไม่นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทร.มือถือ) หรือโทรทัศน์ส่วนตัวมาใช้ในวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพระผู้ปกครอง
๖. ใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาธรรมเท่านั้น และทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากพระผู้ปกครองก่อน
๗. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเล่าเรียนศึกษา และเพื่องานพระศาสนาเท่านั้น ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเล่นเกมส์ ต่ออินเตอร์เน็ต หรือความบันเทิงอื่นๆ
๘. โทรศัพท์ออกภายนอก ให้ใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ส่วนการรับโทรศัพท์ ถือตามเวลาที่มีสังฆมติไว้ ๓ ช่วง คือ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ถ้าตรงกับเวลาว่าง ให้รับได้เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อ    
๙. ใส่ใจในการแสดงความเคารพกันตามลำดับพรรษา ปฏิบัติต่อกันอย่างเอื้อเฟื้อมีไมตรี เคารพในหน้าที่ และไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่ว่าในกรณีใดๆ
๑๐. เมื่อมีกิจธุระต้องออกนอกวัด ถ้านานกว่า ๓ วัน ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาส ถ้าน้อยกว่านั้นต้องขออนุญาตจากผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๑๑. ถ้าต้องการศึกษาธรรมที่สำนักอื่น ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน และมีหนังสือฝากตัว หรือใบสนับสนุนจากเจ้าอาวาส ตามควรแก่กรณี ไปแสดงต่อสำนักที่จะไปศึกษานั้นด้วย
๑๒. พระอาคันตุกะที่จะมาขอพักอาศัย ต้องติดต่อทางวัดล่วงหน้า และแสดงหนังสือสุทธิต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสในวันแรกที่มา โดยกำหนดพักได้ไม่เกิน ๓ วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
๑๓. พระอาคันตุกะที่ต้องการมาพำนักเพื่อศึกษาธรรมวินัย ต้องติดต่อทางวัดล่วงหน้า และต้องมีหนังสือรับรองจากพระอุปัชฌาย์ หรือเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดนำมาด้วย

กติกานี้ กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับพระธรรมวินัย เพื่อเกื้อกูลแก่การศึกษาปฏิบัติธรรม และเพื่อความเป็นผู้มีศีลาจารวัตรเสมอกัน ที่จะให้เกิดความดีงามและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสงฆ์ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใส และประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ขออนุโมทนากุศลมติของพระสงฆ์ ที่ได้วางกติกาข้างต้นไว้ด้วยสามัคคี และให้ถือว่ากติกาที่ได้วางไว้นี้ เป็นกติกาสงฆ์วัดญาณเวศกวันสืบไป

ให้ความเห็นชอบ ณ วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
(พระพรหมคุณาภรณ์ [ปยุตฺโต])
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง