ธรรมบรรยาย

หมวด ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน

ธรรมบรรยาย ๒๕๖๐-๒๕๖๑

จำนวน: ๒๐ ตอน
เวลารวม: ๑๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๕๔:๒๕
๒. ๓๕:๐๑
๓. ๓๘:๔๑
๔. ๐๑:๐๕:๑๓
๕. ๕๖:๕๔
๖. ๔๑:๑๕
๗. ๐๒:๑๙:๔๑
๘. ๓๔:๑๒
๙. ๒๓:๒๙
๑๐. ๓๑:๐๘
๑๑. ๓๒:๕๔
๑๒. ๒๓:๒๔
๑๓. ๔๔:๒๐
๑๔. ๐๑:๐๘:๔๐
๑๕. ๕๔:๔๕
๑๖. ๕๗:๕๑
๑๗. ๐๑:๑๐:๑๘
๑๘. ๐๐:๕๗:๔๘
๑๙. ๐๑:๐๘:๓๑
๒๐. ๐๐:๔๔:๕๐
รวมทั้งหมด ๒๐ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง