ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมบรรยาย ๒๕๖๐-๒๕๖๑

สังฆะ สังคม ไม่มีสงคราม- อาสาฬหบูชา 600708

ความยาว ๐๑:๐๕:๑๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมบรรยาย ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง