ธรรมบรรยาย

หมวด ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน

ธรรมบรรยาย ๒๕๖๒

จำนวน: ๙ ตอน
เวลารวม: ๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐๐:๓๔:๔๕
๒. ๐๐:๐๗:๒๒
๓. ๐๐:๕๕:๓๘
๔. ๐๑:๐๕:๑๑
๕. ๐๐:๒๔:๐๙
๖. ๐๑:๑๖:๔๘
๗. ๐๐:๕๖:๓๑
๘. ๐๐:๕๒:๒๘
๙. ๐๐:๕๗:๐๔
รวมทั้งหมด ๙ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง