ธรรมบรรยาย

หมวด พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์

จากอินเดีย สู่เอเชีย

จำนวน: ๙ ตอน
เวลารวม: ๑๒:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๑:๑๐:๐๖
๒. ๑:๒๓:๔๙
๓. ๑:๓๗:๐๑
๔. ๑:๒๐:๓๒
๕. ๒:๑๗:๑๐
๖. ๑:๒๑:๐๗
๗. ๐:๕๖:๔๖
๘. ๑:๐๕:๓๓
๙. ๐:๕๓:๕๓
รวมทั้งหมด ๙ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง