ธรรมบรรยาย

หมวด การเมืองการปกครอง

จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้

จำนวน: ๑๕ ตอน
เวลารวม: ๑๐:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๕๕:๕๑
๒. ๐:๕๔:๔๕
๓. ๐:๔๘:๔๒
๔. ๐:๔๙:๐๐
๕. ๐:๓๙:๔๗
๖. ๐:๓๘:๓๕
๗. ๐:๕๓:๕๕
๘. ๐:๕๐:๓๘
๙. ๐:๓๔:๑๓
๑๐. ๐:๔๐:๒๖
๑๑. ๐:๓๗:๒๕
๑๒. ๐:๒๓:๐๖
๑๓. ๐:๒๗:๔๒
๑๔. ๐:๒๘:๑๓
๑๕. ๐:๔๖:๒๐
รวมทั้งหมด ๑๕ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง