จักรใด ขับดันยุคไอที

...ที่จริงนั้นประดิษฐกรรมทั้งหลายเกิดมีขึ้น ก็เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม แล้วเราจะใช้มันเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไร ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างไร เอาเลยสืบค้นเสาะหา สื่อสารกันเพื่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดการศึกษา ที่ส่งเสริมการทำหน้าที่การงาน ที่เื้อื้อต่อการสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ทั้งใช้จักรนั้นด้วยปัญญา และใช้มันเพื่อพัฒนาปัญญา อย่างนี้ละก็ก้าวไปได้ในทางสายกลาง จะมีแต่ความเจริญพัฒนา แต่ถ้าใช้มันเพียงเพื่อสนองความอยากเสพ ความใฝ่บริโภค หาช่องทางบำเรอปรนเปรอ เอาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นั่นก็คือการที่เราอยู่ในเส้นทางสายที่วนเวียนติดลมอย่างน้อยก็ใช้เวลาให้หมดไปเปล่า ความเจริญพัฒนาก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่BQ4280
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง