จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว

...ในสังคมไทยเวลานี้ ผู้คนนอกจากชอบแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ชอบหาความรู้แล้ว แทนที่จะพยายามทำความคิดเห็นและการปฏิบัติของตนให้เป็นไปตามธรรม ก็ถนัดแต่เอาธรรมมาว่าไปตามความคิดเห็น แล้วไปๆ มาๆ ก็เขว คือกล้าแสดงความคิดเห็น แต่หวาดเกรงความรู้ มุ่งแต่จะเอาอกเอาใจกัน จนกลัวความจริง แยกไม่ออกระหว่างความรู้กับความรู้สึก แยกไม่ได้กับสถานการณ์แห่งเมตตาธรรมกับสถานการณ์แห่งอุเบกขาธรรม หรือประสานไม่ได้ระหว่างเมตตาธรรมกับความถูกตรงตามธรรมหรือไม่ก็ชอบอ้างเาอเมตตามาพรางตัวเป็นเปลือกหุ้มบังเนื้อแท้ที่เป็นเพียงโมหคติและภยาคติ เลยได้แต่การประนีประนอมกล้อมแกล้ม โดยมองไม่เห็นภัยภิบัติอย่างยั่งยืนที่รออยู่ข้างหน้า...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง