จารึกอโศก

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๑๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ISBN974-344-096-8
เลขหมู่BQ295
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง