ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต: ตอบปัญหา-สนทนาธรรม กับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ

... หลักการสำคัญที่คนไทยควรยึดถือให้ได้ในยุคนี้ คือการถือประโยชน์่ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติเป็น่วนใหญ่ประสานไปด้วยกันกับการรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ แล้วตั้งจุดหมายขึ้นไปบนฐานของหลักการนี้ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้ ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • มีการแทรกเพิ่มคำถาม และเนื้อความให้ได้สาระครบถ้วยยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔
ISBN974-88297-3-1
เลขหมู่BQ135
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง