ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

... ประการหนึ่ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็นใหญ่ และศรัทธาของเขานี้มีความหมายเป็นการกำหนดว่า ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คือมีลักษณะบังคับด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็นบาป ทีนี้ถ้าเรามีอำนาจ เขาก็จะบีบบังคับว่าต้องให้เชื่ออย่างที่เขาสอนไว้ จะไปสงสัยอะไรไม่ได้ ส่วนในทางพระพุทธศาสนานั้น ก็ถือศรัทธาเป็นหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน แต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผล ใช้ปัญญาให้คนที่มีสิทธิที่จะสงสัยพิจารณาไตร่ตรอง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้่องให้โอกาสแก่คนที่จะคิด มีเสรีภาพทางความคิด จึงไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับกัน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระปลัดเอี่ยม อสิทตฺโต ณ ที่ก่อตั้งสำนักสงฆ์ในอำเภอสามพราน (วัดญาณเวศกวันปัจจุบัน) เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BR128.B8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง