เพิ่มพลังแห่งชีวิต

...“อายุ” นี้ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ก็แปลว่า พลังหล่อเลี้ยงชีวิต หรือปัจจัยส่งเสริมที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตมีความเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ดีอย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากยิ่งดี ไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงเวลาของการเป็นอยู่ว่าอยู่มานาน แต่หมายความถึงขณะนี้แหละ ถ้าเรามีอายุมากก็คือ มีพลังชีวิตมาก แสดงว่าเราต้องแข็งแรง เราจึงมีอายุมาก...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พลโท นพ.ดำรง ธนชานันท์ คุณนงเยาว์ ธนชานันท์ ดร.สุรีย์ ภูมิภมร และดร.อรพิน ภูมิภมร ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง