มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ7210
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง