มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๗ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง