รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

...ชีวิตควรจะดำเนินไปอย่างไร ก็ต้องพัฒนาฝึกฝนชีวิตให้เป็นอย่างนั้นมรรคเป็นอย่างไร ก็ศึกษาให้เป็นอย่างนั้น จึงลงตัวเป็นอันเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติถูกต้อง ชีวิตคนนั้นก็เป็นการศึกษาไปในตัวเลยตลอดเวลา ตกลงว่าการศึกษาเข้าไปอยู่ในตัวของชีวิตเองแล้ว ก็จบนี่แหละชีวิตที่เป็นการศึกษา ตามหลักธรรมถือว่า ชีวิตคือการศึกษา แต่หมายถึงชีวิตที่ดำเนินถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นการศึกษาทันที เพราะชีวิตอย่างนั้นจะมีการพัฒนาตลอดเวลาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการพยายามแก้ปัญหา เป็นต้น ดังปรากฏในหลักที่เรียกว่ารุ่งอรุณของการศึกษา ที่กล่าวมาแล้ว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะนิสิตปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "รุ่งอรุณแห่งการศึกษา เพื่อนำการพัฒนาในยุคใหม่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๕) มีการเพิ่มเติมส่วนเชิงอรรถ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อโยงเรื่องให้เชื่อมต่อกับปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้ได้บรรยายตามเหตุการณ์เมื่อ ๑๒ ปีมาแล้ว
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ISBN978-974-7628-80-7, 974-90874-0-2
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง