เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย

...เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย...

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย" เคยตีพิมพ์ในหนังสือ "มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตาย" จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม และ พุทธภาษิตชีวิตและความตาย จากหนังสือ "อมฤตพจนา"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5630.D4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง