เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า" เป็นการนำเอาธรรมกถาอำนวยพรของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกตร จำกัด มากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๔๖ แก่ ประชาชนชาวไทย ที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ พร้อมด้วยธรรมอำนวยพร "พลิกหายนะเป็นพัฒนา" อันเป็นคำสอนที่เกิดจากเมตตาธรรมสูงยิ่ง เพื่อการพัฒนาตน ดังพุทธภาษิตที่ว่า "บุคคลที่ฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก" ซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๑ และ พุทธภาษิตจากหนังสือ "อฤตพจนา" หมวดพ้นทุกข์-พบสุข
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง