ศาสนาและเยาวชน

...เมื่อพิจารณาดูลักษณะสังคมของไทย ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ตามและผู้รับแล้ว ก็ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกกันใหม่ มากระตุ้นเร้ากันว่า เราจะต้องพยายามเป็นผู้นำและผู้ให้ ต่อไปเยาวชนของเราจะต้องมีบุคลิกภาพ แนวความคิด จิตใจ และลักษณะของความเป็นผู้นำ และผู้ให้ เริ่มตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ ให้มีลักษณะเื้อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมแรง ร่วมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ซึ่งขณะนี้เรากำลังเป็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมสำหรับเยาวชน" จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระมหาเถรานุเถระองค์อุปถัมภ์ และพระเจ้าหน้าที่-ศิษย์เก่า ม.จ.ร. ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาการศึกษา แด่ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖
ISBN974-8358-23-2, 974-7890-39-9
เลขหมู่BQ4570.C47
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง