The Pali Canon: What a Buddhist Must Know

...It is rather surprising and disheartening that people nowadays do not seem to understand what the Pali Canon is, why it should be preserved and protected, why it should be employed as the standards or criteria for judging what constitutes the Dhamma and Vinaya, or in other words what constitutes the Buddha’s teachings.  Without such basic understanding, some might go so far as to assume wrongly that the Buddha’s teachings can be just anything anyone likes...

ภาษาอังกฤษ
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
แปลจาก พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ (Prof. Dr. Somseen Chanawangsa)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ๒๕๔๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ1173.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง