The Three Signs: Anicca, Dukkha & Anatta in the Buddha's Teaching

ภาษาอังกฤษ
แปลจาก - ไตรลักษณ์: อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4255
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง