กัลยาณมิตร

...การศึกษาเป็นเครื่องช่วยคนให้เจริญทางปัญญา...

...ปัญญาคือตัวที่เข้าถึงความจริง  ในความจริง  ต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย...

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
ลิขสิทธิ์มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ รวบรวมคำสอนของครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ๑๘ ท่าน พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานในวาระปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
อยู่ในหนังสือชื่อกัลยาณมิตร
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง