ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย

... ปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยเวลานี้จึงเริ่มต้นตั้งแต่ว่า "ประชาชนต้องการประชาธิปไตยหรือไม่" ...


หนังสือเรื่อง "ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย"  คือภาคที่ ๒ ในหนังสือ "ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้"  ผู้สนใจ สามารถ คลิกดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่นี่

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรียบเรียงบางส่วนจาก ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์บทความเรื่อง ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้าอยากได้ ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในหนังสืออนุสรณ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง