วินัยชาวพุทธ สู่ความสุขมั่นคงของคนที่เข้มแข็ง

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง