ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit)

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - ก้าวไปในบุญ
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ISBN978-974-350-551-5
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง