ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม

..ตามสภาวะ วัดกันโดยเนื้อแท้ที่เป็นปรมัตถ์ การบรรลุโสดาปัตติผล คือเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นท้าวสักกะ เป็นมาร เป็นพระพรหม มากมาย พระเจ้าจักรพรรดิ ท้าวสักกะ มาร พระพรหม ทั้งหมดนี้ ว่าตามสภาวะ ก็คือปุถุชน (เว้นแต่บางท่านที่บรรลุธรรม) จึงยังอาจจะตกนรก ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ เอาสาระกันจริงๆ พอพูดถึงปรมัตถ์ ก็แทบไม่มีความหมายอะไรเลย แต่โสดาปัตติผล (ขึ้นไปจนเป็นพระอรหันต์) ที่เป็นเนื้อแท้ของชีวิต เป็นปรมัตถ์ เป็นของประเสริฐจริงนี้ ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่า ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าใคร ก็พัฒนาชีวิตให้ถึงได้ เป็นความเสมอภาคที่แท้จริง...
 
 ...เราอาจจะต้องอดทนมากสักหน่อยในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดปัญหาที่สุด ให้แก่คนรุ่นหลัง และถ้าไหว ก็ให้ได้สิ่งที่ส่วนรวมทั่วไป จะร่วมแซ่ซ้องสาธุการอย่างพร้อมใจกัน งานทางธรรมนี้ อาจจะต้องมาช่วยกันทําแบบทวนกระแสโลก ที่เขามักจะเอาอะไรให้ได้มาด้วยการต่อสู้ หรือแม้กระทั่งเอาชนะกัน เป็นการแย่งชิงที่ทําให้ของซึ่งได้มา มักแหว่งวิ่น มีริ้วรอยติดตรึงอาจจะตลอดไป ถ้าช่วยกันดู ร่วมกันเลือก พร้อมใจกันจัด ให้มั่นใจว่าได้สิ่งที่ดีที่สุด ปลอดปัญหาที่สุด ให้แก่ประชุมชนที่จะเกิดตามมา ก็จะสบายจิต บันเทิงเบิกบานชื่นใจในปัจจุบัน และมีความดีความงอกงามและ ความสุขที่ยั่งยืนสืบไปในเบื้องหน้า...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ

คําปรารภ

 หนังสือ ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม นี้ มีชื่อเรื่องเริ่มด้วยคำว่า “ตอบ ดร.มาร์ติน” เหมือนกับเล่มก่อนที่ชื่อว่า ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัย ถึงภิกษุณี ทั้งนี้เพราะเกิดจากการตอบคำถามของ Dr. Martin Seeger เช่นเดียวกัน แม้ว่าเล่มนี้จะเป็นเพียงการตอบคำถามเพียงเล็กน้อยทางจดหมาย ต่างจากเล่มก่อน ที่เป็นการตอบคำถามในการสัมภาษณ์อันไม่ต่อเนื่อง ข้ามเวลาเป็นปีๆ

นอกจากนั้น “ตอบ ดร.มาร์ติน” เล่มนี้ แม้ไม่ได้ตั้งใจไว้ ก็เหมือนสืบต่อจากเล่มก่อนนั่นเอง เพราะเป็นการตอบคำถามที่ปรารภ “ตอบ ดร. มาร์ติน” เล่มก่อนนั้น (ไม่นับคำถามพิเศษที่พ่วงมาด้วย)

หวังว่าคำตอบที่กลายเป็นหนังสือเล่มใหม่นี้ จะเสริมประโยชน์ของหนังสือเล่มก่อนนั้น โดยชี้บางจุดให้ชัด เสริมความเข้าใจในบางแง่ และเพิ่มขยายความรู้ที่ประเทืองปัญญา

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ช่วยกันทำกิจอันอาจจะออกผลเป็นประโยชน์ ในการเจริญธรรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ISBN978-616-7053-27-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง