โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

ภาษาไทย
คำโปรย
...โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติ ช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่เกิดแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีก คนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดแล่นเรื่อยได้เรื่องได้ราว เดินเป็นแถวเป็นแนว ย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อย แต่คนที่ดิตอะไรไม่เป็น หรือในเวลาที่ความคิดไม่เดิน ไม่มีจุด ไม่มีหลัก สติก็จะพลัดหายอยู่เรื่อย รักษาไว้ไม่อยู่ เพราะตามสภาวะแท้จริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดไปดึงเอาสติไว้ ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ ที่ถูกต้องคือต้องหล่อเลี้ยงมันไว้ หมายความว่า สร้างปัจจัยให้มันอยู่ เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด เป็นเรื่องของกระบวนธรรม เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ข้อมูลพัฒนาการ
หนังสือเรื่อง วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เดิมเป็นเนื้อความส่วนหนึ่งในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (คือ บทที่ ๑๘ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ) ต่อมา เมื่อได้รับคำอาราธนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงได้เขียนเนื้อหาส่วนที่เป็น “ความนำ” เพิ่มเข้าไป และแยกพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กต่างหาก พร้อมทั้งตั้งชื่อใหม่ให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์
 
ล่าสุด เมื่อจัดพิมพ์ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ถือโอกาสปรับปรุง-เพิ่มเติมบ้างตามสมควร โดยเฉพาะบทที่ ๑๘ คือ โยนิโสมนสิการนี้ ได้นำเอา “ความนำ” ของเล่ม วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม นั้นรวมเข้าไปด้วย และย้ายจากบทที่ ๑๘ มาเป็นบทที่ ๑๓ จึงเป็นอันว่า หนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม มีเนื้อความทั้งหมดตรงเป็นอันเดียวกับ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ โยนิโสมนสิการ

  • พิมพ์ครั้งที่ ๒๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ บทที่ ๑๓ แยกพิมพ์ครั้งแรก)
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ISBN978-974-11-1406-1
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง