โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

...โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติ ช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่เกิดแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีก คนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดแล่นเรื่อยได้เรื่องได้ราว เดินเป็นแถวเป็นแนว ย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อย แต่คนที่ดิตอะไรไม่เป็น หรือในเวลาที่ความคิดไม่เดิน ไม่มีจุด ไม่มีหลัก สติก็จะพลัดหายอยู่เรื่อย รักษาไว้ไม่อยู่ เพราะตามสภาวะแท้จริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดไปดึงเอาสติไว้ ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ ที่ถูกต้องคือต้องหล่อเลี้ยงมันไว้ หมายความว่า สร้างปัจจัยให้มันอยู่ เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด เป็นเรื่องของกระบวนธรรม เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ข้อมูลพัฒนาการ
หนังสือเรื่อง วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เดิมเป็นเนื้อความส่วนหนึ่งในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (คือ บทที่ ๑๘ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ) ต่อมา เมื่อได้รับคำอาราธนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงได้เขียนเนื้อหาส่วนที่เป็น “ความนำ” เพิ่มเข้าไป และแยกพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กต่างหาก พร้อมทั้งตั้งชื่อใหม่ให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์
 
ล่าสุด เมื่อจัดพิมพ์ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ถือโอกาสปรับปรุง-เพิ่มเติมบ้างตามสมควร โดยเฉพาะบทที่ ๑๘ คือ โยนิโสมนสิการนี้ ได้นำเอา “ความนำ” ของเล่ม วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม นั้นรวมเข้าไปด้วย และย้ายจากบทที่ ๑๘ มาเป็นบทที่ ๑๓ จึงเป็นอันว่า หนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม มีเนื้อความทั้งหมดตรงเป็นอันเดียวกับ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ โยนิโสมนสิการ

  • พิมพ์ครั้งที่ ๒๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ บทที่ ๑๓ แยกพิมพ์ครั้งแรก)
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBN978-974-11-1406-1
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง