ธุดงค์: ทำอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? DHUTANGA: What to Do? Where? What for?

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?
โดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ (by Prof. Dr. Pongsri Lekawatana)
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง