ธรรมของพระราชา

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ISBN978-616-7053-43-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง