ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" Honouring the Claim 'We Love the King'

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง