ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ / If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปล
รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-468-186-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง