คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา
อปฺเปน พหุเกน วา
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง
 
Amoghamฺ divasam kayirā
appena bahukena vá
Do not let the days pass in vain;
derive some benefit, great or small.

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง